7.jpg
ผู้สอน

วัฒนชัย ตรีเดชา

  • เนื้อหาทั้งหมด:614 นาที
  • 16 วิดีโอ
  • Pre-test: ยังไม่ได้ลงทะเบียน
  • Post-test: ยังไม่ได้ลงทะเบียน
  • Certificate: ยังไม่ได้ลงทะเบียน
  • สอบ:

BOARD GAME
หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจการละเล่น Board Game
ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง มารยาทในการเล่น, วิธีเลือกบอร์ดเกม, วิธีดูแลรักษา,
ประวัติศาสตร์ของ Board Game, อาชีพที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม Board Game
รวมไปถึง "การสร้าง Board Game ของตัวเอง"

Documents